Medezeggenschap van ouders is een belangrijke pijler in de Wet kinderopvang. De oudercommissie heeft bijvoorbeeld adviesrecht op de kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang. De wet verplicht de kinderopvangondernemer om voor elk kindercentrum een oudercommissie in te stellen.

De oudercommissie van Kinderdagcentrum de Speelweide bestaat uit een aantal ouders/verzorgers die de leiding ondersteuning biedt bij het ontwikkelen, vormgeven, toetsen en evalueren van het beleid. Zij vertegenwoordigen de ouders/verzorgers die gebruik maken van de diensten van Kindercentrum de Speelweide. Het doel hierbij is dat de belangen van de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk worden behartigd. U als ouder kunt dan ook met al uw suggesties ten behoeve van de kinderopvang terecht bij de oudercommissie. De taken van de oudercommissie bestaan uit het overleg voeren met en advies geven aan de directie van Kindercentrum de Speelweide over het interne beleid. Ook toetst en evalueert zij het kwaliteitsstelsel. Het aantal leden is minimaal drie en maximaal tien. Deze worden na vrijwillige aanmelding benoemd door de oudercommissie en bij stilzwijgend goedkeuren van de overige ouders.

Uitsluitend ouders/verzorgers kunnen lid zijn van de oudercommissie. Personeelsleden en leden van de directie kunnen geen lid zijn, ook niet indien zij ouder zijn van een kind dat gebruik maakt van de kinderopvang. Per huishouden kan er maximaal één ouder lid zijn van de oudercommissie. Heeft u interesse in deelname aan de oudercommissie, of wilt u meer informatie? Stuur ons dan een mail, oudercommissie@kcdespeelweide.nl

Momenteel is de samenstelling van de oudercommissie als volgt:

Voorzitter: Marije van Dijk

Leden: Ans Uittenbogaard