2.1. Inschrijving Ouders/verzorgers kunnen hun kind inschrijven vanaf de leeftijd van 2,5 jaar. Daadwerkelijke plaatsing is afhankelijk van wachtlijstnummer en leeftijd. Inschrijfkosten bedragen € 35 per inschrijving. Wanneer het inschrijfgeld is geïncasseerd, is de aanmelding voltooid.

2.2. Tweede en volgende kinderen uit een gezin: Tweede en volgende kinderen hebben voorrang bij plaatsing, mits op dat tijdstip een kind uit dit gezin gebruikt maakt van de opvang. Ouders die voor deze regeling in aanmerking wensen te komen dienen hun kind(eren) minimaal 6 maanden voor plaatsing aan te melden.

2.3. Flexibele plaatsen Flexibel contract: Bij een flexibel contract vraagt u per week of maand de opvang aan die u nodig heeft. Tot 10:00 uur één werkdag vooraf kunt u deze opvang kosteloos annuleren. Deze opvang heeft hetzelfde uurtarief als de opvang ”exclusief vakantie ”. Het verschil is dat de flexibele opvang achteraf wordt gefactureerd en dat u geen vaste dagen afneemt.

Opvang exclusief vakantie: Indien u kiest voor een contract exclusief vakantie, heeft u naschoolse opvang op vaste dagen tijdens schoolweken. U betaald dus voor 40 weken opvang per jaar, waarbij de betaling (wegens de kinderopvangtoeslag) is verdeeld over 12 maanden. Bij opvang exclusief vakantie heeft u in principe geen opvang tijdens de 12 vakantieweken en studiedagen.

Natuurlijk kunt u uw kind altijd aanmelden als u toch opvang in een vakantie of op een studiedag nodig heeft. Dit wordt achteraf gefactureerd.

Contract inclusief vakantie: Bij een contract inclusief vakantie voor één vaste dag opvang per week bouwt u elke maand een vakantiedag van 10.5 uur op. 10.5 uur x 12 maanden komt neer op 126 uur per jaar, het zogenoemde ‘flextegoed’. Heeft u een contract inclusief vakantie voor 2 vaste dagen opvang per week, dan bouwt u per maand 21 uur op. Het flextegoed mag u gedurende het hele kalenderjaar vrij opnemen, bijvoorbeeld voor een hele of halve vakantiedag of een middag nachoolse opvang.

2.4. Het aanbod: Het aanbod van de plaatsing is 14 dagen geldig vanaf de dagtekening.

3.1. Verzekering: KC de Speelweide heeft voor de gevallen dat zij ter zake van opvang aansprakelijk gesteld kan worden, een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid alsmede ongevallen afgesloten ten behoeve van de kinderen en het bij KC de Speelweide werkzame personeel.

3.2. Indien KC de Speelweide aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekering van KC de Speelweide wordt gedekt c.q. uitgekeerd.

3.3. Activiteiten tijdens BSO tijd Indien uw kind onder BSO-tijd deelneemt aan activiteiten die door een andere organisatie in de Schelft, bij VVSB of bij de Speelgaarde georganiseerd worden ligt de verantwoordelijkheid tijdens deze activiteiten bij de desbetreffende organisatie. Hierbij kunt u denken aan zwemles of activiteiten onder begeleiding van een instructeur in de sporthal.

4.1. De betaling van de maandelijks verschuldigde bedragen geschiedt standaard middels een machtiging tot automatische incasso, tenzij KC de Speelweide anders aangeeft. De incasso vindt bij vooruitbetaling vóór de eerst van elke maand, de vervaldatum, plaats. Het bedrag zal rond de 25e van elke maand geïnd worden.

4.2. Indien de betaling niet gelukt is, is de contractant verplicht zelf zorg te dragen voor de betaling via het bankrekeningnummer vermeld op de factuur van KC de Speelweide onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer.

4.3. KC de Speelweide kan administratiekosten per factuur in rekening brengen bij het niet automatisch kunnen incasseren van de standaard factuur.

4.4. Indien KC de Speelweide redelijke kosten heeft moeten maken ter verkrijging van de betaling buitenrechte, dan is de contractant tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

5.1. Sluitingsdagen: Nieuwjaarsdag 1 januari Eerst en Tweede Paasdag Hemelvaartsdag Eerste en Tweede Pinksterdag Koningsdag Bevrijdingsdag Eens per 5 jaar Kerstdagen 25 en 26 December

en eventueel de studiedagen die we organiseren. Hierover wordt u vooraf geïnformeerd. Op deze studiedagen en de bovengenoemde feestdagen zijn we gesloten, indien dit de dag is dat u uw kind naar de opvang brengt dan zal deze dag vervallen. Het is niet mogelijk deze dag te ruilen of een restitutie te krijgen voor deze dag.

5.2. Studiedagen en losse sluitingsdagen Basisschool: Indien de school van uw kind gesloten is i.v.m. een studiedag of een extra dag/dagdeel dicht is vanwege activiteiten rondom carnaval/kermis/kerst etc. dan vallen deze dagen niet onder de reguliere vakantiedagen die u afneemt. Als de school een studiedag heeft of gesloten is dan is het niet vanzelfsprekend dat de BSO dan de hele dag geopend is, dit is alleen op aanvraag van ouders. Als er meer dan 3 kinderen dit aanvragen dan gaan we die dag open. De kosten voor deze extra opvang zullen extra gefactureerd worden. Indien u een inclusief vakantie contract heeft kunt u een studiedag uit uw flex tegoed bundel ‘betalen ‘.

6.1. Restitutie: KC de Speelweide restitueert geen gelden indien tijdelijk niet voldaan kan worden aan de in deze overeenkomst genoemde dienstverlening in geval van overmacht (bijvoorbeeld brand, staking, misdrijf e.d.) mits KC de Speelweide al het mogelijke heeft gedaan om deze overmacht situatie te voorkomen, dan wel ten spoedigste op te heffen.

7.1. Opzeggen: Elk der partijen kan de overeenkomst opzeggen door middel van een e-mail te sturen naar info@kcdespeelweide.nl, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

7.2. Beëindiging: De overeenkomst wordt automatisch beëindigd op de laatste dag van de maand waarin uw kind de basisschool verlaat.

7.3. Wijziging: Contracten kunnen worden gewijzigd of beëindigd op elke gewenste dag van de maand, met inachtneming van één maand opzegtermijn. Wijzigen en beëindigen dient schriftelijk bij ons aangevraagd te worden. Bij het wijzigen van de startdatum binnen een termijn van twee maanden zal de boete clausule zoals vermeld bij annuleringskosten. Wijzigingen kunt u per e-mail doorgeven aan info@kcdespeelweide.nl.

7.4. Annuleringskosten: Tot de aanvang van de plaatsing: Tot 8 weken    0% van de maandelijkse kosten Tot 6 weken 25% van de maandelijkse kosten Tot 4 weken 50% van de maandelijkse kosten Tot 2 weken 100 % van de maandelijkse kosten

8.1. KC de Speelweide zal op een vertrouwelijke manier met de ontvangen gegevens omgaan en deze niet aan derden ter beschikking stellen, behoudens bij wet vastgestelde uitzonderingen.

9.1. Van deze overeenkomst maken tevens deel uit: de Algemene voorwaarden van de Maatschappelijke Ondernemersgroep en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang en de Huisregels van KC de Speelweide. De contractant heeft een exemplaar van de Algemene voorwaarden en Huisregels per email ontvangen, heeft daarvan kennis genomen en heeft zich daarmee akkoord verklaard.